Raadsvergadering van 30 juni 2015

De toezegging van de provincie dat zij de beloofde gelden inderdaad zullen uitkeren, was voor ons voldoende om in te stemmen. Het project is nu financieel gedekt. Het wordt tijd dat de schouwburg aan de slag kan gaan met de noodzakelijke en gewenste aanpassingen.

Raadsvergadering van 30 juni 2015

Het debat over de ontwikkelingen en voortgang bij Glasweb is mede door de VVD aangevraagd. Dit omdat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn over de toekomst. Dit debat heeft ons geholpen de vragen te stellen die nog open stonden en een zicht te krijgen op hoe de gemeente hier in de toekomst verder mee wil gaan. Wij zullen op het moment dat er een concreet voorstel ligt ons definitief standpunt opmaken.

Extra raadsvergadering van 23 april 2015

Een emotionele en beladen vergadering. Alle partijen hebben de kunsteducatie hoog in het vaandel staan, zo ook de VVD. Maar niet koste wat kost! Willen we ervoor zorgen dat de kunsteducatie in Venray op een goed niveau komt/blijft, moeten we zelf de regie weer in handen nemen en niet via een externe partij. Het collegevoorstel om in te stemmen met de door het Ontwikkelingen Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) ingediende plan om een nieuwe organisatie pArt4 op te starten, is in de ogen van de VVD onhaalbaar en ook de antwoorden van de wethouder gaven ons geen vertrouwen in dit voorstel. Er is geen draagvlak bij de huidige medewerkers , dus geen enkele zekerheid dat zij gebruik zullen gaan maken van de ruimtes in het KCJ. Het lijkt ons overbodig een directeur en management team aan te houden als een ‘veredelde verhuurmaatschappij’. Wij hebben grote zorgen dat over een aantal maanden er alsnog een faillissement zal komen. De docenten die nu ( gedwongen of ten minste met het gevoel van dwang ) de vaststellingsovereenkomsten hebben getekend, staan dan pas echt volledig in de kou. Samen met PP2, Inventief, Samenwerking Venray en de SP hebben een motie ingediend om toch een goede oplossing te vinden voor dit probleem. Er zijn wel andere scenario's benoemd, maar deze zijn nooit uitgewerkt, alleen het door het KCJ ingediende plan ligt nu voor ter besluitvorming. Meedenkend zijn we tot de ingediende motie gekomen waarin het college wordt opgedragen om aan de hand van een aantal aanbevolen denkrichtingen, ‘plan B’ uit te werken, waarbij niet bestuur en directie van het KCJ, maar de gemeente zelf het voortouw moet nemen. Het college voorstel werd met een meerderheid afgekeurd en de motie met een meerderheid aangenomen. Wij vertrouwen erop dat het college deze motie snel en adequaat oppakt, opdat de kunsteducatie in Venray behouden kan blijven op een goede manier en financieel realistisch, zeker voor de toekomst!
Ingeborg de Barbanson, fractievoorzitter

Raadsvergadering van 7 april 2015

Het collegevoorstel om een bedrag van € 50.000,-- ter beschikking te stellen om het onderzoek naar draagvlak nog langer voort te zetten is in de raad aangenomen. De VVD heeft tegen gestemd. Er is teveel onduidelijkheid over wat de consequenties zijn. Daarbij heeft Glasweb al veel ruimte gekregen om dit te onderzoeken en is het niet gelukt om binnen de gestelde termijn, met name in kern Venray, het benodigde aantal deelnemers binnen te halen. Wij zijn van mening dat dit ook met een extra investering voor de promotie niet zal gaan lukken.

Raadsvergadering van 7 april 2015

De raad stemde unaniem in met het initiatiefvoorstel ingediend door D66, Inventief, VVD, SP, PP2 en CDA. Er zal een brede maatschappelijke dialoog over de (intensieve) veehouderij in Venray worden georganiseerd, waarbij ook de feitelijke situatie en ontwikkeling van de betreffende sector binnen de Gemeente Venray wordt geschetst. De kosten van maximaal € 20.460 komen voor rekening van de gemeente Venray.

Raadsvergadering van 7 april 2015
Er werden een aantal activiteiten van algemeen belang aangewezen in het kader van de Wet Markt en Overheid. De raad, waaronder de VVD ging akkoord met het voorstel. Wij hebben wel onze zorgen uitgesproken, dat daar waar een marktpartij een van de aangegeven punten kan overnemen, de gemeente bereid moet zijn actief mee te werken en het over te dragen.

Wat vindt de VVD-Venray van de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op het St. Anna terrein in Venray?

Een aantal maanden geleden is door het COA en GGZ aangekondigd dat zij bezig waren om de mogelijkheden van de vestiging van een AZC in Venray te onderzoeken. Vervolgens is de raad geïnformeerd over dit voornemen. Het betreft een AZC voor een periode van maximaal 10 jaar en maximaal 1500 asielzoekers. Dit betekent dat het één van de grootste AZC's in Nederland zal worden.

Wethouder T. Jansen gaf onlangs, geheel ten onrechte, de indruk dat de gemeenteraad hiermee al heeft ingestemd. Dit is absoluut (nog) niet het geval. Wel is het zo dat binnen het bestemmingsplan in principe de vestiging van een AZC mogelijk is en de raad in feite maar een zeer beperkte invloed heeft op de besluitvorming.

In mei 2010 zou de raad nader worden geïnformeerd omtrent de voortgang van het overleg tussen het COA en de GGZ. De informatiebijeenkomst voor raad- en commissieleden werd uitgesteld en is nu ingepland voor 10 juni a.s. Net als veel inwoners van Venray, zet de VVD grote vraagtekens bij de noodzaak en wenselijkheid van de komst van een AZC op het St. Anna terrein.

De VVD is in principe geen voorstander van het inrichten van een nieuwe vestiging van een AZC in Venray. Mocht dit echter, om welke reden dan ook, voor Venray onontkoombaar zijn, dan wil de VVD Venray wel eisen stellen ten aanzien van de maximale duur en de omvang (aantal bewoners) van dit centrum.

De volgende argumenten spelen voor ons hierbij een rol.

• De VVD is van mening dat aantal asielzoekers dient te worden teruggebracht; dat het beleid van toelating selectiever dient te zijn en dat de procedures sneller en efficiënter dienen te worden uitgevoerd. Hierdoor zal er minder behoefte aan AZC's zijn. We verwachten dat na de landelijke verkiezingen er een gerede kans is dat het beleid in die richting wordt bijgesteld.

• Hoewel het beleid van het COA is om een evenwichtige spreiding over het land te realiseren is het in de praktijk helaas heel anders. In enkele provincies en met name Limburg, zijn veel meer centra dan elders in het land. Mocht het toch noodzakelijk zijn om een nieuw asielzoekerscentrum op te richten, zou er, in de lijn van het COA beleid, eerst naar een locatie gezocht moeten worden in een wat AZC's betreft "witte vlek" in Nederland.

• In de gemeente Venray zijn al diverse instellingen gevestigd, zoals de psychiatrische inrichting van de GGZ, verslavingskliniek Paschalis en de TBS- kliniek de Rooyse Wissel. Deze instituten hebben in Venray ook resocialisatie woningen. Dit alles legt al een behoorlijke druk op de gemeenschap, politie enz.

• Met betrekking tot het St. Anna terrein is de gemeente Venray al geruime tijd bezig om daar een goede en gepaste bouwkundige invulling aan te geven. VVD-Venray is van mening dat er niet getornd mag worden aan het bestaande Globaal Stedenbouwkundig Plan. Mede in dit licht is het genoemde aantal van 1500 asielzoekers veel te hoog om een menswaardige opvang naast het behoud van de cultuurhistorische waarden van het terrein te kunnen garanderen.

november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier