De kerst en 2017 staan weer voor de deur. Wij wensen u fijne feestdagen en een fantastisch, liberaal, nieuwjaar.

Een ander belangrijk agendapunt van de raadsvergadering van december werd (begrijpelijkerwijs) met een hamerslag afgedaan, als onderdeel van de D-agenda: de onafhankelijke bezwarencommissie. De VVD diende voor het zomerreces een motie in waarin zij eiste dat in de bezwarencommissie van de gemeente Venray geen ambtenaren meer zitting mogen hebben. De VVD kreeg raadsbrede steun voor deze motie en afgelopen dinsdag is er ook definitief ingestemd met de onderliggende verordening. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Voorheen kon een burger die of bedrijf dat bezwaar wilde aantekenen tegen een besluit (bijvoorbeeld het afwijzen van een omgevingsvergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete) in bezwaar gaan bij de bezwaarcommissie, waar ambtenaren van de gemeente Venray zitting in hadden. Ambtenaren deden goed werk en geenszins wordt er getwijfeld aan objectiviteit, maar vanuit de samenleving bestond toch het idee dat het de slager is die zijn eigen vlees keurt. De VVD vindt dat, zoals het in de meeste gemeenten gebeurt, door een commissie met louter onafhankelijke en externe leden mag worden behandeld. Een bijkomend voordeel is dat het college van burgemeester en wethouders, als zij willen afwijken van het advies van de bezwarencommissie, goed moeten motiveren waarom zij dat doen.

De vergadering op woensdag 21 december stond grotendeels in het teken van het 'Schouwburg-debat', waar wethouder Jan Loonen zich moest verantwoorden over de financiering van de verbouwing van de Schouwburg. Een lang debat laat zich eigenlijk kort samenvatten: voor de VVD staat een duidelijke communicatie van het college aan de raad centraal en wij hebben geconstateerd dat daar ferm in tekort is geschoten. De raad had beter geïnformeerd moeten worden, maar een keerzijde van de medaille is dat de wethouder lering heeft getrokken uit die tekortkoming.

De VVD heeft zich positief getoond ten aanzien van het zwembad de Sprank. Wat staat er centraal? Het contract met de Sprank loopt af en als dat niet wordt verlengd en de subsidie stopt, dan bestaat de kans dat het zwembad verdwijnt. Daarmee zou Venray geen zwembad meer hebben. Voor ons is het verdwijnen van een zwembad in een gemeente van 43.000 inwoners geen optie. Venray moet niet alleen een gemeente zijn waar burgers goed kunnen wonen en leven, maar waar ook ruimte is voor ontspanning en sport. Het bad biedt vele inwoners ontspanning, inspanning en therapeutisch gemak. De raad heeft nog geen definitief besluit genomen, maar zich in beginsel positief getoond over de toekomst van een zwembad in Venray. Daarbij is voor de VVD leidend dat LACO (de zwembadeigenaar) een verantwoordelijke rol moet vervullen in een toekomstige constellatie. 

Een ander belangrijk onderwerp dat we in de raadsvergadering bespraken was de nieuwbouw van het VieCuri. Voor een centrumgemeente moet bereikbare, kwalitatief hoogstaande zorg geboden worden binnen haar gemeentegrenzen. Dat betekent dat zowel in de bestaande situatie als bij nieuwbouw het aanbod zeker niet minder mag worden. Het dossier staat nog in de kinderschoenen, maar we maken ons sterk voor ziekenhuiszorg in Venray. Het SP voorstel om het Zorgfonds als zodanig te onderschrijven heeft de VVD van de hand gewezen. Zij voorstaat niet het oude en onbetaalbare ziekenfondssysteem. Daarnaast is de VVD van mening dat er voor de gemeente geen rol is weggelegd bij de financiering van een nieuw ziekenhuis.

De VVD heeft zich in de raadsvergadering van december verzet tegen de heffing van milieuleges, omdat zij van mening is dat ze een ongewenst effect hebben. Milieuleges zijn administratieve kosten die bedrijven moeten betalen als zij een vergunning willen hebben om bijvoorbeeld hun bedrijf te verbouwen. Door leges van 2500 tot 18.000 euro worden bedrijven met onredelijk hoge legeskosten opgezadeld, simpelweg omdat zij de verantwoordelijkheid nemen om te 'vergroenen'. Daarnaast verzette de VVD zich tegen de constructie, die volgens ons de burgers niet op een degelijke manier beschermd als zij bezwaar of beroep aan willen tekenen.

Op dinsdag 20 december sprak de raad over de Vervlechting Greenport, een unieke samenwerking tussen Venray, Venlo, Horst aan de Maas en de provincie Limburg ten aanzien van het samenvoegen (vervlechten) van grondexploitaties op het Greenport-terrein. Het betreft een dossier waar - op het initiatief van de raad - vele raads- en commissieleden en ambtenaren maanden aan gewerkt hebben. Namens de VVD nam John Niessen deel aan de werkgroep. De fractie is hem en de werkgroep en ambtelijke organisatie zeer dankbaar voor de vele uren die zij hieraan hebben besteed en spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop raad en ambtelijke organisatie in dezen samen hebben gewerkt. We hopen dat in de toekomst nog meerdere dossiers op een dergelijke wijze tot stand kunnen komen. Een motie van de VVD over de informatieverstrekking - die de positie van de raad versterkt - werd unaniem aangenomen.

februari 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5