Bijna een kwart van de kiezers in Venray heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen op de VVD gestemd.
Veel van u ondersteunen de liberale uitgangspunten van de VVD en een hierop gebaseerd politiek handelen.
Deze zelfde insteek heeft uw lokale VVD in de gemeenteraad.

Samen met u, burgers en ondernemers uit de gemeente Venray, willen wij kijken hoe we Venray een nog betere gemeente kunnen maken om in te wonen, te werken en te leven.

Wij doen dit vanuit het liberale gedachtegoed.

De gemeente houdt zich bezig met een heleboel zaken en heeft vele taken en verantwoordelijkheden.
Wij horen graag van u hoe u over diverse zaken denkt.

Hiervoor organiseert de VVD Venray een drietal avonden in het gemeentehuis v.a.19.30u.

15 aug. Wonen, verkeer en milieu; alles rond de inrichting en het gebruik van de ruimte.

16 aug. Zorg, scholing en cultuur.

17 aug. Economie, bedrijvigheid en fiinanciën; o.a. de lastendruk, de OZB en het Venrays huishoudboekje.

De resultaten van deze bijeenkomsten willen wij meenemen in ons verkiezingsprogramma.

Uiteraard kunt u altijd rechstreeks contact met onze (steun-) fractie opnemen.

Ook zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die mee willen denken en/of werken om Venray een nog liberalere kleur te geven.
Dit kan als lid van een klankbord, in de steunfractie, als adviseur op een specifiek terrein of zelfs als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-51599777

Wij horen graag van u en hopen u op één van de avonden te mogen ontmoeten

 

 

 

 

Een lange raadsvergadering beloofde het op papier niet te worden, maar toch debatteerde de raad afgelopen dinsdag enkele uren over belangrijke onderwerpen. Na een lang traject aangaande het Kunstencentrum Jeruzalem, lijkt het einde van deze papieren tijger dan toch in zicht. De VVD wil vooruit kijken en fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson sprak haar waardering uit voor het enthousiasme waarmee Cultura Venray aan de slag is gegaan. Een tweede discussiepunt was de Intensieve Veehouderij. Een prachtig voorbeeld van het initiatiefrecht van de raad, die een werkgroep instelde om de toekomst van de intensieve veehouderij in beeld te brengen. Dat deed zij doorn gesprekken met alle betrokkenen. Onder leiding van John Niessen gaat de werkgroep verder met de uitvoering. Tijdens de raad wenste een aantal partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum middels een motie in te zetten op (nog) meer regels inzake duurzaamheid en dierenwelzijn. Voor de VVD was dat een brug te ver. Enerzijds omdat we overregulering willen voorkomen en anderzijds omdat we ons als raad moeten bezighouden waar we werkelijk over gaan, aldus raadslid Bram Dirkx. Waar we als raad de ruimte hebben om beleid zelf in te kleuren, moeten we dat doen, maar het welzijn van dieren is in alle gemeenten gelijk. Symboolregelgeving maakt dat niet anders.

De fractievoorzitters van VVD en Samenwerking Venray spraken hun steun uit aan de burgmeester, die zich geconfronteerd ziet met een aangifte omwille van zijn preventief handhavend optreden tijdens nieuwjaarsnacht. Voor de VVD staat veiligheid hoog op de agenda en waar nodig moet een burgemeester zijn handhavingsmechanisme inzetten om een kans op een toekomstige gebeurtenis te voorkomen. Besturen is geen exacte wetenschap en de VVD meent dat de burgemeester doornzijn handelen zijn bevoegdheden op een passende wijze heeft ingezet.

Zoals reeds eerder beschreven: veel agendapunten had deze vergadering niet. Althans op de C-agenda. De raad kent de zogenaamde C-agenda en D-agenda. De C-agenda bevat agendapunten die besproken worden in de raad. Vaak wordt er in dat stadium een definitief politiek oordeel geveld. De D-agenda bevat stukken die (veelal) in de raadscommissies zijn behandeld en niet nader besproken hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat er genoeg standpunten zijn uitgewisseld. Deze agendapunten worden - eventueel onder vermelding van een stemverklaring - met een hamerslag afgedaan. Dat wil niet zeggen dat dergelijke onderwerpen minder belangrijk zijn. Het Reglement van Orde was zo'n D-voorstel. Namens diverse fracties werkten raadsleden, waaronder raadslid Bram Dirkx, aan ene nieuw Reglement van Orde. In zo'n Reglement staan de regels over de orde van de vergadering. In de gemeentewet staat welke politieke wapens je als raadslid hebt en in zo'n Reglement stel je in feite vast hoe je die wapens kunt en mag gebruiken. Onze oude Reglement van Orde vertoonde onduidelijkheden en onjuistheden, hetgeen de effectiviteit van de vergaderingen niet altijd ten goede kwam. Met het nieuwe Reglement hebben we als raad onze positie versterkt.

De werkgroep Reglement van Orde is een goed voorbeeld van het werk buiten de raad. Veel van dit soort technische werkgroepen geven invulling aan het raadswerk. De technische vragen worden gesteld in de commissie. De politieke vragen worden gesteld en oordelen worden geveld in de raad. Daarbuiten zijn wij als raadsleden, met zeer gewaardeerde steun van onze steunfractie, actief in de gemeente. Te denken valt aan fractievergaderingen, waar we als (steun)fractie de commissie- en raadsvergaderingen voorbereiden. Al onze leden zijn hier ook welkom bij! Daarnaast nemen we deel aan informatieavonden, waar we ala raad (technisch) worden over lopende of aanstaande onderwerpen. We spreken daarnaast met burgers, bedrijven en andere organisaties, om ons goed te laten informeren.

Een ander belangrijk agendapunt van de raadsvergadering van december werd (begrijpelijkerwijs) met een hamerslag afgedaan, als onderdeel van de D-agenda: de onafhankelijke bezwarencommissie. De VVD diende voor het zomerreces een motie in waarin zij eiste dat in de bezwarencommissie van de gemeente Venray geen ambtenaren meer zitting mogen hebben. De VVD kreeg raadsbrede steun voor deze motie en afgelopen dinsdag is er ook definitief ingestemd met de onderliggende verordening. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Voorheen kon een burger die of bedrijf dat bezwaar wilde aantekenen tegen een besluit (bijvoorbeeld het afwijzen van een omgevingsvergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete) in bezwaar gaan bij de bezwaarcommissie, waar ambtenaren van de gemeente Venray zitting in hadden. Ambtenaren deden goed werk en geenszins wordt er getwijfeld aan objectiviteit, maar vanuit de samenleving bestond toch het idee dat het de slager is die zijn eigen vlees keurt. De VVD vindt dat, zoals het in de meeste gemeenten gebeurt, door een commissie met louter onafhankelijke en externe leden mag worden behandeld. Een bijkomend voordeel is dat het college van burgemeester en wethouders, als zij willen afwijken van het advies van de bezwarencommissie, goed moeten motiveren waarom zij dat doen.

De vergadering op woensdag 21 december stond grotendeels in het teken van het 'Schouwburg-debat', waar wethouder Jan Loonen zich moest verantwoorden over de financiering van de verbouwing van de Schouwburg. Een lang debat laat zich eigenlijk kort samenvatten: voor de VVD staat een duidelijke communicatie van het college aan de raad centraal en wij hebben geconstateerd dat daar ferm in tekort is geschoten. De raad had beter geïnformeerd moeten worden, maar een keerzijde van de medaille is dat de wethouder lering heeft getrokken uit die tekortkoming.

De VVD heeft zich positief getoond ten aanzien van het zwembad de Sprank. Wat staat er centraal? Het contract met de Sprank loopt af en als dat niet wordt verlengd en de subsidie stopt, dan bestaat de kans dat het zwembad verdwijnt. Daarmee zou Venray geen zwembad meer hebben. Voor ons is het verdwijnen van een zwembad in een gemeente van 43.000 inwoners geen optie. Venray moet niet alleen een gemeente zijn waar burgers goed kunnen wonen en leven, maar waar ook ruimte is voor ontspanning en sport. Het bad biedt vele inwoners ontspanning, inspanning en therapeutisch gemak. De raad heeft nog geen definitief besluit genomen, maar zich in beginsel positief getoond over de toekomst van een zwembad in Venray. Daarbij is voor de VVD leidend dat LACO (de zwembadeigenaar) een verantwoordelijke rol moet vervullen in een toekomstige constellatie. 

Een ander belangrijk onderwerp dat we in de raadsvergadering bespraken was de nieuwbouw van het VieCuri. Voor een centrumgemeente moet bereikbare, kwalitatief hoogstaande zorg geboden worden binnen haar gemeentegrenzen. Dat betekent dat zowel in de bestaande situatie als bij nieuwbouw het aanbod zeker niet minder mag worden. Het dossier staat nog in de kinderschoenen, maar we maken ons sterk voor ziekenhuiszorg in Venray. Het SP voorstel om het Zorgfonds als zodanig te onderschrijven heeft de VVD van de hand gewezen. Zij voorstaat niet het oude en onbetaalbare ziekenfondssysteem. Daarnaast is de VVD van mening dat er voor de gemeente geen rol is weggelegd bij de financiering van een nieuw ziekenhuis.

De VVD heeft zich in de raadsvergadering van december verzet tegen de heffing van milieuleges, omdat zij van mening is dat ze een ongewenst effect hebben. Milieuleges zijn administratieve kosten die bedrijven moeten betalen als zij een vergunning willen hebben om bijvoorbeeld hun bedrijf te verbouwen. Door leges van 2500 tot 18.000 euro worden bedrijven met onredelijk hoge legeskosten opgezadeld, simpelweg omdat zij de verantwoordelijkheid nemen om te 'vergroenen'. Daarnaast verzette de VVD zich tegen de constructie, die volgens ons de burgers niet op een degelijke manier beschermd als zij bezwaar of beroep aan willen tekenen.

Op dinsdag 20 december sprak de raad over de Vervlechting Greenport, een unieke samenwerking tussen Venray, Venlo, Horst aan de Maas en de provincie Limburg ten aanzien van het samenvoegen (vervlechten) van grondexploitaties op het Greenport-terrein. Het betreft een dossier waar - op het initiatief van de raad - vele raads- en commissieleden en ambtenaren maanden aan gewerkt hebben. Namens de VVD nam John Niessen deel aan de werkgroep. De fractie is hem en de werkgroep en ambtelijke organisatie zeer dankbaar voor de vele uren die zij hieraan hebben besteed en spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop raad en ambtelijke organisatie in dezen samen hebben gewerkt. We hopen dat in de toekomst nog meerdere dossiers op een dergelijke wijze tot stand kunnen komen. Een motie van de VVD over de informatieverstrekking - die de positie van de raad versterkt - werd unaniem aangenomen.

augustus 2017
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3